Legislativa

Provádění technických prohlídek vozidel se řídí zákonem č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.211/2018 Sb.

Provozovatel vozidla je povinen přistavit vozidlo k provedení pravidelné technické kontrole v následujících intervalech:

Osobní automobil do 3500 kg kat. M1 – nové vozidlo po 4 letech, následovně každé 2 roky
Nákladní automobil do 3500 kg kat. N1 – nové vozidlo po 4 letech, následovně každé 2 roky
Motoyckly kategorie L - nové vozidlo po 6 letech, následovně každé 4 roky
Přípojné vozidlo kat. O1 (bržděný) – nové po 4 letech, následovně každé 2 roky
Přípojné vozidlo kat. O2 – nové po 4 letech, následovně každé 2 roky
Přípojné vozidlo kat. O1 (nebržděný) – nové po 6 letech, následovně každé 4 roky
Vozidla autoškoly – Po registraci každé 2 roky
Vozidla taxislužby – Po registraci každý 1 rok
Vozidla s právem přednosti jízdy (modré výstražné světlo) – Po registraci každý 1 rok
Speciální vozidla – dle příslušné kategorie vozidla
STK Brno - Horní HeršpiceEvidenční kontrola

Evidenční kontrola je prohlídka silničního vozidla na stanici technické kontroly, kdy jsou porovnávány údaje vozidla uvedené v technickém průkazu a v osvědčení o registraci silničního vozidla, případně, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, se skutečným stavem a provedením vozidla. Evidenční kontrola se provádí vždy před registrací vozidla (převod vozidla, registrace individuálně dovezeného vozidla již registrovaného v zahraničí.)

Součástí pravidelné technické prohlídky vozidla je i evidenční kontrola

Potřebné doklady:
STK Brno - Horní HeršpicePravidelná technická prohlídka

Pravidelná technická prohlídka je prohlídka prováděná ve lhůtách stanovených zákonem. Součástí prohlídky je i evidenční kontrola.

Potřebné doklady:
STK Brno - Horní HeršpiceOpakovaná technická prohlídka

Opakovaná technická prohlídka je následující prohlídka po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna minimálně jedna vážná závada (B) nebo minimálně jedna nebezpečná závada (C). Pokud byla na vozidle při pravidelné TP shledána vážná závada (B) potom se opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce v částečném rozsahu, kdy se prohlídka omezuje na kontrolu ústrojí, na kterém se závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k jiným změnám technického stavu vozidla. Tato prohlídka se prování bez objednání a za sníženou sazbu dle ceníku. Provádí se zejména na STK, která provedla pravidelnou technickou prohlídku.

Opakovaná technická prohlídka provedená po uplynutí 30-ti kalendářních dnů je prováděná v plném rozsahu za standardní cenu dle ceníku.

Potřebné doklady:
STK Brno - Horní HeršpiceTechnická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka na žádost zákazníka se provádí v plném rozsahu. Při této technické prohlídce se neprovádí zápis do technického průkazu vozidla a nepřiděluje se kontrolní nálepka.

Technická prohlídka na žádost zákazníka slouží pro informaci zákazníka o technickém stavu vozidla a nemá vliv na termín zákonné technické prohlídky..

Potřebné doklady:
STK Brno - Horní HeršpiceTechnická prohlídka individuálně dovezeného vozidla ze zahraničí

U individuálně dovezeného vozidla ze zahraničí se jedná o technickou kontrolu a technickou prohlídku vozidla před schválením technické způsobilosti. Tato technická kontrola a prohlídka se provádí v plném rozsahu dle platného ceníku.

Kontrolní nálepka bude vylepena na přidělené RZ na příslušném registru vozidel..

Potřebné doklady:
STK Brno - Horní HeršpiceIndividuální přestavby a stavby vozidel

U těchto vozidel se provádí technická kontrola a technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla.

Přestavbou vozidla, se rozumí změna některé podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla, nebo taková úprava vozidla, při níž došlo ke změně:

Potřebné doklady:Dle legislativy musí být všechny předložené doklady originály.
Ne kopie, fotogtrafie atd. Děkujeme za pochopení.